فرم نظرسنجی copy
 1. باسمه تعالی
 2. فرهیخته ارجمند
 3. در عصر حاضر مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌ها، بکارگیری بهینه دانش موجود و کسب،ذخیره، تسهیم(به اشتراک گذاری) و بکار گیری دانش جدید مرتبط با فعالیت هاست. برای حفظ این مزیت رقابتی لازم است دانش تولید شده و بکار رفته در سازمانها بصورت روز افزون ارتقاء کمی و کیفی پیدا کند . افزایش کمی و کیفی دانش بعنوان زنجیره ارزش دانش مطرح است. زنجیره ای که با فرآیند های مناسب تلاش میکند دانش مورد نیاز را تولید و یا کسب نماید و ارزش آن را برای دست یابی سریعتر و بهتر به اهداف سازمانی افزایش دهد.
 4. پرسشنامه پیش روی شما برای انجام پژوهشی درباره بررسی ارتباط میان عقلانیت و زنجیره ارزش آفرینی دانش بر اساس مدل چهار عاملی شاهب است. این مدل دارای سه محور اصلی و یک هسته مرکزی است که عبارت اند از توانمدی شخصیتی، توانمندی ارزش ها، توانمندی هدایت و برآورد پیامدها.سوالات زیر میزان ارتباط شاخص های عقلانیت و این چهار عنصر مدل شاهب را خواهد سنجید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.
 5. ■ جنسیت
  ورودی نامعتبر
 6. ■ میزان تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 7. ■ پست الکترونیکی(اختیاری)
  ورودی نامعتبر
 8. بنظر شما عوامل زیر چقدر در ایجاد زنجیره ارزش دانش نقش دارند؟
 9. ۱. دوری از تعصب در باره دانشی که قطعیت ندارد
  ورودی نامعتبر
 10. ۲. استقبال از تضارب آراء
  ورودی نامعتبر
 11. ارتباطات و هماهنگی بین واحد های سازمانی
  ورودی نامعتبر
 12. توجه به زوایای پنهان مسائل
  ورودی نامعتبر
 13. تشخیص بهترین انتخاب در هر وضعیت
  ورودی نامعتبر
 14. رهبري برای تولید محصول یا ارائه خدمت و تعالي کیفیت انها
  ورودی نامعتبر
 15. اعلام نظر صریح و محکم در باره مسائل
  ورودی نامعتبر
 16. داشتن اطلاعات جامع در باره مسائل
  ورودی نامعتبر
 17. سکوت و تمرکز بر مسائل قبل از اظهار نظر
  ورودی نامعتبر
 18. داشتن حافظة سازماني دانش
  ورودی نامعتبر
 19. پاسخ گویی و بیان دانش مورد نیاز افراد صرفا در هنگام پرسش و درخواست
  ورودی نامعتبر
 20. آرامش بخشيدن به محيط و تسریع در تعالی آن
  ورودی نامعتبر
 21. تکرار بیان دانش برای خود و دیگران
  ورودی نامعتبر
 22. نظام دادن به دانش موجود
  ورودی نامعتبر
 23. شناخت و رعایت ارزش ها و باورها توسط افراد
  ورودی نامعتبر
 24. تلاش برای افزايش منافع و فوايد و منافع بیشتر
  ورودی نامعتبر
 25. تنظیم برنامه ی اجرا قبل از اقدام
  ورودی نامعتبر
 26. ارزیابی و تصحیح اشتباهات و انحرافات
  ورودی نامعتبر
 27. مطالعه کتب و تامل در آراء دیگران توسط افراد
  ورودی نامعتبر
 28. محتوی برنامه ها غنی از توانمند سازها و مزیت ها و مهارت ها
  ورودی نامعتبر
 29. نوآوری و خلاقیت در انجام امور
  ورودی نامعتبر
 30. تجزیه مسائل به اجزاء ساده تر
  ورودی نامعتبر
 31. تلاش افراد برای ارتقاء توانمندي ها و مهارت ها
  ورودی نامعتبر
 32. اهمیت قائل شدن به تجربه ها
  ورودی نامعتبر
 33. درک درست از حقيقت کارها و پيچيدگي آنها
  ورودی نامعتبر
 34. ادراک و داوري منطقی درباره مسائل
  ورودی نامعتبر
 35. توجه به محتوای سخن دیگران قبل از تایید آن
  ورودی نامعتبر
 36. پذيرش انجام برنامه ها قبل از هر اقدامی توسط اعضا
  ورودی نامعتبر
 37. تلاش برای روان کردن کارها
  ورودی نامعتبر
 38. توسعه آموزش رسمی و غیر رسمی به دیگران
  ورودی نامعتبر
 39. ارائه دانش به بیان های مختلف
  ورودی نامعتبر
 40. محل درج توضیحات یا مطالب اضافی
  ورودی نامعتبر